۱۴۰۲ دوشنبه ۷ فروردين
معرفی واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی

     

معرفی واحد:

مسئول واحد : دکتر حسن محمد امینی

 

آقای سعید اسد پور

کارشناس نظارت بردرمان

آقای سعید علی همتی

کارشناس نظارت بردرمان

آقای علیرضا ابوالحسنی

کارشناس نظارت بردرمان

خانم سحر لک

کارشناس نظارت بردرمان

خانم نسرین مولاقلی زاده

کارشناس نظارت بردرمان

اهداف واحد:

تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:

1. توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی

2. برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیامدهای بالینی
از سوی دیگر اداره اعتباربخشی با هدف پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه در راه دستیابی به بالاترین سطح کیفیت و رضایتمندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات بالینی و مراقبتی ،با برنامه های تعالی خدمات بالینی ادغام و در راستای رسالت و چشم انداز حوزه درمان و همگام با اهداف کلان ابلاغی و استراتژیهای تدوین شده گام بر میدارد.
هدف اصلی این اداره پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه می باشد و در راه دستیابی به این مهم از طریق برگزاری برنامه های آموزشی عمومی و اختصاصی سعی و تلاش می نماید.
خط مشی اعتبار بخشی بیمارستانها:

· اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و مدیریت ارائه خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش به­ منظور ارتقای کیفیت خدمات با استفاده از دستورالعمل اعتبار بخشی بیمارستانها و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها اهداف زیر را دنبال می ­کند:

 • ارتقاء مستمر کیفیت برنامه­ریزی، هماهنگی و اعتبار بخشی بیمارستانها
 • افزایش سطح دسترسی آحاد مردم به خدمات درمانی مناسب با استفاده از ابزار اعتبار بخشی
 • ارتقای مستمر توانمندی روسا، مدیران و کارکنان بیمارستانها از طریق آموزش های مستمر
 • افزایش رضایتمندی مشتریان
 • افزایش رضایتمندی کارشناسان
 • افزایش سطح دانش ومهارت کارشناسان از طریق برگزاری آموزش های مستمر

اعتقادات و باورها:

 • اعتبار بخشی عادلانه بیمارستان‌ها
 • پایبندی به اصول علمی و استانداردها
 • ارائه خدمات موثر و کارآمد
تمرکز بر سه محور:
 • مشتری مداری
 • ارتقاء مستمر با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان خود و بیمارستان‌ها
 • پایبندی به اصول و ارزش ­ها و کرامت انسانی و حقوق مشتریان
اهم وظایف و فعالیت ها:
 • برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات
 • ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات درمانی وزارت متبوع بمنظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
 • رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی ارگانهای مختلف
 • برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و موسسات درمانی به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی
 • نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق
 • برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی
 • تحقیق و بررسی، ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها

اهم برنامه ها و فعالیت های جاری:

1- برنامه استراتژیک و عملیاتی

 • بازنگری سند راهبردی و برنامه استراتژیک حوزه درمان، درصورت تغییر سیاست های کلان در راستای برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی
 • هماهنگی و برگزاری جلسات تدوین ، پایش و آسیب شناسی برنامه های استراتژیک و عملیاتی در معاونت
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه های عملیاتی با حوزه های ستادی وزارت متبوع، ستاد دانشگاه و معاونت / واحد مربوطه در جهت جاری سازی برنامه عملیاتی و نظام پایش آن
 • جمع آوری و تلفیق برنامه های عملیاتی واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین برنامه عملیاتی معاونت
 • ابلاغ قوانین و مقررات شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص برنامه ریزی به واحدهای تحت پوشش
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در خصوص برنامه ریزی عملیاتی
 • برگزاری منظم جلسات هم اندیشی با مسئولین پایش فعالیتها در خصوص پیشرفت آنها و ارسال صورتجلسات به ستاد برنامه دانشگاه
 • برگزاری جلسات اموزشی در خصوص تدوین و پایش برنامه عملیاتی برای واحدهای زیر مجموعه
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمامی سطوح معاونت در خصوص برنامه عملیاتی
 • شرکت در جلسات ستاد پایش دانشگاه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با مدیر پایش و ستاد برنامه دانشگاه
 • انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر پایش برنامه های عملیاتی دانشگاه

2- برنامه ارتقاء هتلینگ بیمارستانی

 • هماهنگی و تعامل با رابطین برنامه هتلینگ مراکز و بیمارستانهای تابعه
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه هتلینگ با حوزه دفتر فنی معاونت توسعه دانشگاه جهت اجرای بهینه و پیاده سازی برنامه
 • جمع آوری و تلفیق گزارشات پیشرفت واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین گزارش تجمعی میزان پیشرفت برنامه هتلینگ
 • ابلاغ قوانین و مقررات، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص ضوابط و استانداردهای اجرائی هتلینگ به مراکز تابعه
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و ابهامات واحدهای تابعه در خصوص ضوابط اجرائی حیطه های هتلینگ
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه ارتقاء هتلینگ
 • کنترل سامانه HSE از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت اطلاعات مندرج
 • ثبت گزارشات و روند پیشرفت برنامه در سامانه مدیریت تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت متبوع
 • نظارت بر روند اجرا و پیشرفت برنامه هتلینگ در مراکز تابعه و تهیه گزارش مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با دبیرخانه تحول نظام سلامت دانشگاه

3- برنامه اعتباربخشی بیمارستانی

 • برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی ادواری مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و بیمارستانها
 • ارتباط و هماهنگی با وزارت متبوع به منظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
 • ارجاع اعتراضات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها به وزارت متبوع
 • برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و بیمارستانها به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی
 • · نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر اعتباربخشی وزارت متبوع
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق
 • برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان اعتباربخشی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی
 • تحقیق و بررسی، ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها

4- برنامه آموزش و توانمند سازی کارکنان

 • مدیریت آموزش (نیاز سنجی، اجرا، ارزیابی و ارتقاء دانش تخصصی مدیران و کارکنان از طریق آموزشهای حضوری و غیر حضوری)
 • مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان
 • ابلاغ مجوزهای تایید شده آموزش ضمن خدمت دانشگاه به کلیه واحدهای ستادی و محیطی
 • تدوین تقویم آموزشی حوزه درمان
 • اطلاع رسانی دوره های آموزشی به کلیه مراکز تحت پوشش
 • برگزاری جلسات دوره ای کمیته آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه درمان (بر حسب مورد)
 • ثبت اطلاعات دوره های آموزشی در سامانه جام آموزش کارکنان
 • تدوین و به روزرسانی بانک مدرسین حوزه درمان
 • روزآمد نمودن شناسنامه پرسنلی کارکنان حوزه درمان در سامانه جام آموزش
 • مشارکت فعال در جلسات کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح واکنشی(میزان رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح یادگیری(پیش آزمون و پس آزمون دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اجرای فرآیند آموزش کارکنان در واحدهای ستادی و محیطی
 • مشارکت در توزیع اعتبارات آموزش(حق التدریس مدرسین و.........)
 • جمع بندی عملکرد آموزشی ستادی و محیطی و اعلام به دانشکده
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/22
تعداد بازدید:
723
Powered by DorsaPortal