۱۴۰۱ دوشنبه ۷ آذر
اداره تجهیزات پزشکی
  کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی : مهندس رقیه ارونقی
 
  شرح وظایف :  
1-برنامه ریزی به منظور تهیه و بروز رسانی شناسنامه و بانک اطلاعاتی کلیه تجهیزات پزشکی سرمایهای موجود و مورد نیاز به تفکیک مراکز درمانی
2-برنامه ریزی به منظور تهیه فهرست و بروزرسانی بانک اطلاعات کلیه ملزومات پزشکی مصرفی مورد نیاز به تفکیک مراکز درمانی
3-برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای ملزومات پزشکی مصرفی مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی
4- برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای تجهیزات سرمایهای مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی
5-برنامه ریزی به منظور تهیه و به روز رسانی فهرست کمبودها و نیازهای تجهیزات پزشکی سرمایهای.
6-برنامه ریزی تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به نحوه خرید (تامین) ملزومات پزشکی مصرفی و ابلاغ به کلیه مراکز درمانی
7- برنامه ریزی به منظور تهیه مستندات فنی و بازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرایند خرید به لحاظ (کیفیت و قیمت) بویژه در خریدهای متمرکز و برگزاری مناقصات. 
8-برنامه ریزی به منظور برگزاری مستمر کمیته تجهیزات پزشکی در حوزه ستادی و مراکز درمانی
9- برنامه ریزی، تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی ضوابط مدیریت نگهداشت و ابلاغ به کلیه مراکز درمانی (سیاستهای کلی نگهداشت در سال شامل برنامه های انجام تعمیرات موردی (CM). تهیه چک لیستهای نگهداری پیشگیرانه (PM) و برنامه کنترل کیفی.)
10-برنامه ریزی به منظور نحوه تهیه، جمع آوری و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به هزینه های صورت پذیرفته در حوزه تجهیزات پزشکی 
11-برنامه ریزی به منظور حمایت از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید داخل
12-برنامه ریزی به منظور پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی با هماهنگی و همکاری با اصناف، سازمانها، مراجع قضایی و سایر نهادها در استان.
13-برنامه ریزی جهت انجام بازدید و بازرسی های دورهای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی و مستندسازی اقدامات انجام شده.
14-برنامه ریزی جهت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمر جهت کاربران و کارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقر در ستاد، مراکز درمانی پرسنل جدیدالورود، کارآموزان و پرسنل طرحی و همچنین بازدید از نمایشگاه و همایشهای تجهیزات پزشکی.
15-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی در مراکز درمانی تحت پوشش مطابق استاندارد مذکور.
16-برنامه ریزی و برگزاری جلسات مشترک و به صورت مستمر بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان و معاونت غذا دارو دانشگاه به منظور بهره برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت و بازدیدهای مشترک و تقسیم بعضی از امور محوله
17-برنامه ریزی به منظور اطمینان از برق سالم در مراکز درمانی با توجه ضوابط ابلاغی.
18-برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه ای جاری و بازبینی دستورالعملها، بخشنامه ها و چک لیستهای موجود.
19-نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل خرید (تامین) ملزومات پزشکی مصرفی در کلیه مراکز درمانی (اعم از دولتی و خصوصی) و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور، به ویژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست و با قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و خرید سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع.
20-نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل خرید(تامین) تجهیزات پزشکی سرمایهای در کلیه مراکز درمانی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل
21-نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل مدیریت نگهداشت در کلیه مراکز درمانی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.
22-نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی و ثبت کلیه کلیه اقدامات، مستندات و هزینه های صورت پذیرفته و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از مفاد قراردادهای مذکور
23-نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده در حوزه تجهیزات پزشکی سرمایهای بویژه قراردادهای سرویس و نگهداری سالیانه و قراردادهای خرید و ثبت اقدامات، مستندات و هزینه های صورت گرفته و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از مفاد قراردادهای مذکور.
24- نظارت، جمع آوری و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به هزینه های انجام شده و به تفکیک در خصوص تعمیرات تجهیزات پزشکی، قراردادهای سرویس و نگهداری و آزمونهای کنترل کیفی تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی.
25-نظارت بر داروخانه ها (اعم از دولتی و خصوصی) در خصوص رعایت بر نحوه اجرای دستورالعمل ابلاغی خرید (تامین) ملزومات پزشکی بویژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست و با قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی و خرید سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل.
26-نظارت بر شرکتهای وارد کننده، تولید کننده، توزیع و عرضه کننده تجهیزات پزشکی سرمایهای و ملزومات پزشکی مصرفی در منطقه تحت پوشش مطابق با چک لیستهای و دستورالعملهای ابلاغی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.
27-نظارت بر شرکتهای وارد کننده، تولید کننده، توزیع و عرضه کننده در منطقه تحت پوشش مطابق با چک لیستها و دستورالعملهای ابلاغی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.
28- نظارت بر واحدهای صنفی توزیع و عرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و فهرست ابلاغی تجهیزات پزشکی مجاز قابل عرضه در واحدهای صنفی در منطقه تحت پوشش مطابق با دستورالعمل ابلاغی و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.
29-نظارت بر اجرا و ثبت مشخصات ملزومات پزشکی مصرفی (شامل شرکت فروشنده، مارک (برند)، مدل (سایز)، تاریخ انقضاء و قیمت) مطابق فاکتورهای خرید در سیستم HIS مراکز درمانی، و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.
30-نظارت بر واحدهای تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش به منظور بررسی رعایت استانداردها، ضوابط GMP، شرایط محیطی و تمدید مطابق دستورالعمل ابلاغی در صورت تفویض اختیار به دانشگاه و اصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از دستورالعمل مذکور.
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/26
تعداد بازدید:
563
Powered by DorsaPortal