جست و جو در پرتال

معاون درمان


            نام و نام خانوادگی : دکتر محمد ارزنلو
            سمت : معاون درمان دانشکده علوم پزشکی خوی
            مدرک : متخصص روانپزشکی
            لینک ارتباطی :  darmangar52@gmail.com